Wyciąg z regulaminu Funduszu Oświatowego.

Warunki korzystania z Funduszu Oświatowego:

 1. Z Funduszu Oświatowego korzystać mogą wyłącznie Placówki oświatowe, które spełniły poniższe warunki:
 1. Realizują Program,
 2. Odesłały do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy (faksem, e-mailem, listownie lub wypełniły on-line, dostępny na Stronie Internetowej),
 3. Przekazują ZSEE do administrowanego przez Organizatora systemu zbierania ZSEE.

Zasady przyznawania punktów w programie.

 1. Placówka oświatowa zbiera Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu spełnienia warunków określonych w §3 punkt 1, litery a i b.
 2. Placówka oświatowa zgłasza odbiór ZSEE poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl lub uczniowie wraz z rodzicami własnym staraniem oddają ZSEE do wskazanego przez Organizatora Punktu Zbierania elektrośmieci.
 3. Odbiór zgłaszanego przez Placówkę oświatową ZSEE jest bezpłatny i może być dokonany wyłącznie przez podmiot upoważniony przez Organizatora.
 4. Zużyte baterie zbierane są wyłącznie do specjalnie oznakowanych naklejką pojemników. Naklejki będzie dostarczał Organizator na własny koszt. Za przekazane ZSEE, Placówce oświatowej przysługują  odpowiednie ilości kuponów:

a. Kupon granatowy o wartości 2 punktów za każdy ZSEE typu: żelazko, telefon komórkowy, klawiatura, akcesoria komputerowe, radio przenośne, toster, czajnik, suszarka do włosów, magnetowid, zabawka elektryczna, odtwarzacz DVD, mikser, młynek do kawy, zegar, kamera, waga, depilator, golarka, inne ZSEE o masie od 1 do 2 kg.

b. Kupon fioletowy o wartości 3 punktów za każdy ZSEE typu: monitor LCD, laptop, ekspres ciśnieniowy i do kawy, drukarka, faks, maszynka do mielenia mięsa, frytkownica, instrumenty muzyczne, wiertarka, wzmacniacz dźwięku, radioodbiornik, komputer, robot kuchenny, wieża AUDIO inne ZSEE o masie od 2, 01 kg do 5 kg.

c. Kupon żółty o wartości 7 punktów za każdy ZSEE typu: przenośna kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, sprzęt Hi-FI, odkurzacz, maszyna do szycia, sprzęt nagłośnieniowy, kopiarka, kasa fiskalna, inne ZSEE o masie od 5, 01 kg do 10 kg.

d. Kupon pomarańczowy o wartości 12 punktów za każdy ZSEE typu: monitor i telewizor kineskopowy, sprzęt Hi-Fi, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, zestaw kina domowego itp. inne ZSEE o masie od 10, 01 kg do 15 kg.

e. Kupon zielony o wartości 25 punktów za każdy ZSEE typu: urządzenia chłodnicze, lodówka, pralka, zmywarka, zamrażarka, kserokopiarka, kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, suszarka do ubrań, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, elektronarzędzia, inne ZSEE o masie powyżej 15 kg.

5. Za przekazane Zużyte baterie, Placówce oświatowej przysługuje kupon granatowy o wartości 2 punktów, za każde 2 kg Zużytych baterii, przy czym Organizator zastrzega iż, baterie mogą być przekazywane przez Placówki oświatowe wyłącznie z ZSEE począwszy od dnia 01 marca 2017 r.

6. Organizator przyznaje Placówce oświatowej także dodatkowy kupon zielony o wartości 25 punktów z tytułu zorganizowania przez Placówkę oświatową zbiórki elektrośmieci jednorazowego przekazania  ZSEE o masie co najmniej 750 kg (słownie: siedemset pięćdziesiąt kilogramów) .

7. Kupony za odebrane z placówki oświatowej ZSEE i Zużyte baterie przesyłane są przez Agencję listem poleconym /kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Placówki oświatowej, w przeciągu 14 dni od daty wpisania zebranego ZSEE do systemu informatycznego Orgnizatora.

8. Wartości kuponów zostały określone na potrzeby realizacji niniejszego Programu.

9. Wszystkie kupony Funduszu Oświatowego są drukami ścisłego zarachowania. Nie mogą być kopiowane i powielane. Wyłącznie oryginalne kupony będą przeliczane na Punkty. W przypadku wykrycia nadużyć, Placówka oświatowa straci możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego, a dotychczas zebrane punkty tracą ważnoś

10. Placówka oświatowa wkleja dolną, odrywaną część kuponu z kodem kreskowym do karty na kupony Funduszu Oświatowego, zgodnie z przesłaną przez Organizatora instrukcją.

11. Uzupełnioną naklejkami z kodami kreskowymi kartę na kupony Funduszu Oświatowego Placówka oświatowa odsyła do Agencji na adres: Adliner Sp. z o.o. ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem „Moje miasto bez elektrośmieci”.

12. Na podstawie odesłanej karty na kupony Funduszu Oświatowego Agencja nalicza Placówce oświatowej punkty. Informację o liczbie zdobytych punktów zamieszcza na Stronie Internetowej.

13. Punkty przypisywane są wyłącznie danej Placówce oświatowej i nie mogą być przekazywane innej Placówce oświatowej.

14. Placówka oświatowa może sprawdzać aktualny stan zgromadzonych punktów na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

15. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych Punktów Placówce oświatowej, w związku z realizowanymi dodatkowymi akcjami w ramach Funduszu Oświatowego, na zasadach każdorazowo określanych w odrębnych Regulaminach tych akcji.

16. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny, ani przekazywane innej Placówce oświatowej.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zebranych przez Placówkę oświatową punktów po upływie 1 roku kalendarzowego od momentu ich przyznania Placówce oświatowej, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Pomoce dydaktyczne.

Zasady wymiarny Punktów na Pomoce dydatkyczne

 1. Placówka oświatowa może wymieniać zdobyte Punkty na Pomoce dydaktyczne zgodnie z posiadanym saldem Punktów, wybierając Pomoce dydaktyczne z Katalogu pomocy dydaktycznych.
 2. Aktualny Katalog pomocy dydaktycznych dostępny jest na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
 3. Realizacja zamówienia – Placówka oświatowa wybiera Pomoce dydaktyczne na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl w ramach dostępnego salda zebranych Punktów, drukuje zamówienie i po podpisaniu przez osobę upoważnioną wysyła na adres Agencji i Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02–928 Warszawa, z dopiskiem „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest odesłanie do Agencji podpisanego przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną oryginału zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie uznane za nieważne.
 5. Po wymianie Punktów na wybraną przez Placówkę oświatową Pomoc szkolną, suma Punktów zgromadzonych na jego indywidualnym koncie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Pobierz pełną wersję regulaminu.

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy