Regulamin Konkursu Rodzinnego pn. „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika”
realizowanego w ramach Programu „Moje Miasto bez Elektrośmieci” z dnia 1 października 2021 r.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. „Program” – Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” skierowany do Placówek oświatowych, miast i gmin wybranych przez ElektroEko, a którego elementem jest Fundusz Oświatowy.
 2. „ElektroEko” lub „Współorganizator” – ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-457), przy ulicy Łopuszańskiej 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000256581, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 PLN, w całości opłaconym, NIP 527 249 89 56 – główny Organizator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 3. „Agencja” lub „Organizator” – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928),
  przy ulicy Locci 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000043544, NIP 951 19 34 659, o kapitale zakładowym w wysokości
  300 000 PLN, w pełni wpłaconym –organizator konkursu rodzinnego „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika” realizowany w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, działający na zlecenie ElektroEko.
 4. „Konkurs” – działanie skierowane do uczniów realizujących Program i ich rodzin, o charakterze plastycznym, organizowane w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, mające na celu wyłonienie najciekawszych prac plastycznych na temat „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika”.
 5. „Praca konkursowa” – praca plastyczna Uczestnika Konkursu, spełniająca kryteria wskazane
  w niniejszym Regulaminie, którego ocena przez Jury, prowadzi do wyłonienia Laureatów/ /Zwycięzców Konkursu (zwanych wymiennie Laureatami bądź Zwycięzcami Konkursu).
 6. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz w wersji on-line dostępny w zakładce pn. „Konkurs Rodzinny” na stronie internetowej pod domeną www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, służący do przekazania przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej oraz pozostawienia danych osobowych, niezbędnych do realizacji Konkursu.
 7. „Uczestnik Konkursu” – uczniowie realizujący Program i ich Rodziny, uczestniczący
  w Konkursie.
 8. „Rodzina” – rodzice, pełnoletnie rodzeństwo, opiekunowie prawni ucznia realizującego Program i uczestniczącego w Konkursie.
 9. „Nagrody” – korzyści materialne dla zwycięzców Konkursu, przewidziane w Konkursie i opisane w §8 Regulaminu.
 10. „Jury” – powołana łącznie przez Współorganizatora i Organizatora komisja konkursowa składająca się z 3 członków, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
 11. „Strona internetowa” – strona internetowa Programu zamieszczona pod domeną www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
 12. „ZSEE” – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inaczej także „Elektrośmieci”.
 13. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady Konkursu pn. „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika” organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Rodzinnym pn.
  „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika”, który jest realizowany w ramach Programu.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie przez Jury 10 (słownie: dziesięciu) najciekawszych prac plastycznych przeciwdziałających wyrzucaniu elektrośmieci do śmietnika.
 3. W ramach Konkursu gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Agencja. Dane zbierane w ramach Konkursu służą wyłącznie do realizowana czynności objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2021 r., a kończy 10 marca 2022 r.

§3 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być niepełnoletnie osoby fizyczne, będące uczniami Szkół realizujących Program wraz z ich Rodzinami, które spełnią warunki uczestnictwa
  w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem
  i przestrzegania określonych w nim zasad.

§4 Przedmiot Konkursu i jego dokumentacja

 1. Praca Konkursowa polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu plakatu – dowolną techniką, w tym zarówno techniką tradycyjną, jak i w formie elektronicznej oraz wywieszeniu plakatu na altanie śmietnikowej, przy czym plakat przedstawiać będzie znak edukacyjno-informacyjny mówiący „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika”.
 2. Plakat zostanie wywieszony na altanie śmietnikowej lub w okolicy ogólnodostępnego śmietnika (np. przy wejściu do altany śmietnikowej, przed wsypem śmieciowym w bloku, na ogrodzeniu przy pojemnikach śmieciowych, klatce schodowej, etc.).
 3. Udokumentowaniem realizacji Pracy Konkursowej będzie reportaż zdjęciowy potwierdzający jej wykonanie i umieszczenie w okolicy ogólnodostępnego śmietnika, zgodnie z ppkt c powyżej.

§5 Prawa Autorskie

 1. Praca Konkursowa nie może w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
  w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych oraz wizerunku tych osób. Pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik Konkursu,
  a w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia w związku z naruszeniem praw określonych powyżej do Współorganizatora, Uczestnik Konkursu, który wykonał Pracę Konkursową jest zobowiązany zrekompensować Współorganizatorowi wszelkie koszty poniesione w związku z tym z tytułu takich roszczeń przez Współorganizatora oraz zwolni Współorganizatora z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może z tego wynikać. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie i rozpowszechnianie na Stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz w mediach społecznościowych – swojej pracy wykonanej w ramach Pracy Konkursowej (w tym dokonywania opracowań) – w celu realizacji założeń i celów Konkursu, w tym moderacji Konkursu i zbierania komentarzy od użytkowników Internetu. Zgoda wyrażana jest – w brzmieniu podanym przez Współorganizatora przy dokonywaniu zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu. Z tytułu udzielenia ww. zgody Uczestnikowi nie jest należne żadne wynagrodzenie.
 2. 2. Uczestnik Konkursu upoważnia Współorganizatora do korzystania z utworów stworzonych przez niego w ramach Pracy Konkursowej na wszystkich znanych polach eksploatacji,
  o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
  a w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
  – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja, o której mowa wyżej zostaje udzielona nieodpłatnie na czas nieoznaczony,
  z prawem udzielania sublicencji.
 4. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Współorganizator nabywa prawo własności do każdej nagrodzonej Pracy Konkursowej wraz z przekazaniem stosownej Nagrody. Niniejsze postanowienie stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac Konkursowych przechodzą na Współorganizatora
  z chwilą przekazania stosownych Nagród – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
  z tytułu przeniesienia własności Prac Konkursowych i związanych z nimi praw autorskich, poza zdobytymi nagrodami.
 5. 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z nagrodzonymi Pracami Konkursowymi obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia
  4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1145), tj.:
  a przejście na Współorganizatora autorskich praw majątkowych powoduje jednocześnie przeniesienie własności egzemplarzy dostarczonych dzieł, w tym oryginałów Prac Konkursowych wykonanych techniką tradycyjną,
  b w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych – trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie całości lub części, jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów,
  w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Prace Konkursowe – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  d digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu,
  e w zakresie rozpowszechniania utworów – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  f publikacja w środkach masowego przekazu,
  g wykorzystanie Prac Konkursowych we wszelkich materiałach reklamowych, marketingowych lub promocyjnych i swobodne korzystanie z utworów w celu prowadzenia reklamy, marketingu i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką Zamawiającego lub dowolnej osoby trzeciej, w tym podmiotów, na które Zamawiający przeniesie nabyte autorskie prawa majątkowe lub którym udzieli licencji,
  h włączenie Prac Konkursowych do utworu audiowizualnego,
  i tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
  j w odniesieniu do rejestrowania i powielania utworów – generowanie kopii utworów
  z wykorzystaniem określonej techniki, w tym drukowanie, usługi reprograficzne, magnetyczne i cyfrowe,
  k w odniesieniu do obrotu oryginału lub kopii, na których utwory zostały zapisane
  – wprowadzanie do obrotu, wynajem lub dzierżawa oryginału lub kopii,
  l w odniesieniu do upowszechniania utworów w inny sposób niż opisany powyżej
  – eksponowanie, wyświetlanie, reprodukowanie i nadawanie oraz reemitowanie,
  a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
 6. 6. Ponadto:
  a przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych,
  b wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje Współorganizatorowi,
  c Współorganizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystywania dzieł,
  d Współorganizator ma prawo do swobodnego przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych na osoby trzecie,
  e Współorganizator ma prawo do dokonywania zmian w dziełach oraz do dokonywania opracowań dzieł; Współorganizator jest uprawniony w szczególności do dokonywania wszelkich skrótów, uzupełnień, przeróbek i łączenia ich z innymi utworami, a także korzystania z opracowań oraz rozporządzania nimi,
  f przeniesienie autorskich praw majątkowych jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od żadnych warunków.
 7. Ponadto Współorganizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania Prac Konkursowych bez podania imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika. Ponadto nagrodzeni Uczestnicy udzielają Współorganizatorowi pozwolenia na upowszechnianie ich wizerunku w ramach Pracy Konkursowej w sposób nienaruszający jego praw osobistych, w szczególności w celach wskazanych powyżej. Z tytułów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest należne Szkole/lub Uczestnikowi żadne wynagrodzenie.

§6 Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenie Pracy do Konkursu następuje poprzez:
  a. prawidłowe wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
  w zakładce Konkurs, przez Uczestnika Konkursu,
  b. zamieszczenie w Formularzu Zgłoszeniowym Pracy Konkursowej wykonanej przez Uczestnika Konkursu, która jest zgodna z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  c. złożenie stosownych oświadczeń i zgód w brzmieniu podanym przez Organizatora przy rejestracji Prac Konkursowych.
 2. Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych Zgłoszeń. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub niezawierające 1 (słownie: jednej) Pracy Konkursowej lub zawierające Prace Konkursowe wykonane niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub bez prawidłowo wypełnionych formularzy przez Uczestnika Konkursu – nie będą brały udziału
  w Konkursie.

§7 Terminy Konkursu

 1. Zgłaszanie Prac do Konkursu: od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
 2. Ocena Prac przez Jury: od 1 do 9 marca 2022 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej programu: 10 marca 2022 r.
 4. Dostarczenie Nagród: do 10 kwietnia 2022 r.

§8 Nagradzanie i nagrody w Konkursie

 1. Dla 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników będących zwycięzcami Konkursu przewidziana jest Nagroda, będąca zestawem, w którego skład wchodzą:

  1. Hulajnoga (1 sztuka)

  2. Gra zręcznościowa „Jenga” (1 sztuka)

  3. Gra towarzyska „5 sekund” (1 sztuka)

  4. Gra towarzyska „Connect 4″ (1 sztuka)

  5. Gra edukacyjna planszowa „Było sobie życie” (1 sztuka)

 2. Wartość Nagrody to 600 zł brutto (słownie złotych: sześćset). Nagroda zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  w wartości równej 11,11% całkowitej wartości Nagrody, przy czym część pieniężna Nagrody zostanie odprowadzona na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego Zwycięzcy Konkursu przez Organizatora i nie zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu nie może zdobyć więcej niż jednej Nagrody.
 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie mu wypłacona, lecz przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku należnego z tytułu nagrody w Konkursie właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Przed przekazaniem nagrody Zwycięzcy, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, nalicza, pobiera i przekazuje zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu. W tym celu Uczestnik zobowiązuje się odesłać do Organizatora wypełniony formularz danych, zawierający dane jednego przedstawiciela Rodziny, na którego ręce zostanie przekazana Nagroda i tym samym, którego dane zostaną wysłane do właściwego Urzędu Skarbowego, tytułem rozliczenia podatkowego w związku z otrzymaniem Narody. Formularz stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Za wszelkie formalności związane z przekazaniem dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego odpowiedzialny jest Organizator.
 6. Zwycięzca nie ma prawa żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny, nie ma prawa do przeniesienia roszczenia do odbioru nagrody na osobę trzecią.

§9 Wyłonienie zwycięzców w Konkursie

 1. Wyłonienia Zwycięzców Nagród przewidzianych w Konkursie dokona Jury powołane przez Organizatora, w co najmniej trzyosobowym składzie.
 2. Jury wyłoni z pośród wszystkich Uczestników 10 (dziesięciu) zwycięzców Konkursu.
 3. Zadaniem Jury będzie:
  i. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
  ii. wyłonienie zwycięzców Konkursu;
  iii. ogłoszenie wyników Konkursu.
 4. Kryteria wyboru Zwycięzców stosowane przez Jury są następujące: kreatywność, zgodność
  z założeniami Konkursu oraz wartości merytoryczne wykazane przez Uczestnika w Pracy Konkursowej. Jury przyznawać będzie punktacje według następujących zasad:
  i. kreatywność – od 0 do 30 pkt
  ii. zgodność z założeniami Konkursu – od 0 do 20 pkt
  iii. wartości merytoryczne – od 0 do 50 pkt

§10 Wydanie Nagród

 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez pocztę e-mail o Nagrodzie.
 2. Nagrody zostaną dostarczone do dnia 10 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem firmy kurierskiej na adresy wskazane przez Uczestników Konkursu – zwycięzców Konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.
 3. Nagrody, które nie zostaną wydane z przyczyn niezależnych od Organizatora pozostają do jego dyspozycji.

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdej Placówce oświatowej i Koordynatorowi, biorącym udział w Plebiscycie, przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona począwszy od dnia 11 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o. o.,
  ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs Rodzinny pn. „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Imię i nazwisko Uczestnika, adres nadawcy, nr telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis
  i powód reklamacji.
 4. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać:
  i. dzwoniąc na numerem infolinii 509 856 509 w dni powszednie w godz.: 10:00 – 16:00
  ii. listownie, adres do korespondencji: Adliner Sp. z o. o., ul. Locci 18, Warszawa
  iii. wysyłając e-mail na: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach publikowanych przez Organizatora mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 r. do dnia zakończenia Konkursu rozumianego jako dzień dostarczenia ostatniej nagrody w Konkursie.

Załącznik do Regulaminu
FORMULARZ DANYCH ZWYCIĘZCY KONKURSU
„Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika”

1. Imię (imiona) zwycięzcy ……………………………………………………………………………………………………
2. Nazwisko ………………….…………………………………………………………………………………………..……….….………
3. PESEL ……………………..……………………………………………………………………………………………..…..….….………
4. E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
5. Telefon komórkowy (niezbędny dla firmy kurierskiej) ……………………………………………….….…………….
6. Adres zamieszkania:
Ulica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr domu ……………………………………………………… Nr ulicy ………………………………………….……………………………………
Kod pocztowy ……………………………………………… Miejscowość …………………………………….…………………..……………
7. Nazwa Urzędu Skarbowego …………………………………………………………………………………..……………………..
Adres Urzędu Skarbowego:
Ulica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr domu ……………………………………………………… Nr ulicy …………………………………………………………………………………
Kod pocztowy ……………………………………………… Miejscowość ……………………………………………………….…………………
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przesłanie wygranej narody w konkursie „Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika” organizowanym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu przez Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod domeną www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Dane osobowe w zakresie numeru identyfikacyjnego PESEL i miejsca zamieszkania będą przetwarzane w celu odprowadzenia podatku od wartości wygranej nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą o podatku dochodowym. Podanie danych jest obowiązkowe, aby umożliwić Organizatorowi wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych ciążącego na Organizatorze.

……………………………….. ………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (czytelny podpis zwycięzcy konkursu)

Pobierz regulamin >>>